20 maja 2022

POLITYKA PRYWATNOŚCI

W Stowarzyszeniu Szkolnych Marzeń przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności dlatego stworzyliśmy poniższy zestaw informacji dotyczący zasad wykorzystywania przez nas danych osobowych.

Wszelkie dane osobowe chronimy z najwyższą starannością i przetwarzamy je zawsze zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz przepisami prawa polskiego wdrażającymi RODO, w szczególności ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Szkolnych Marzeń z siedzibą os. Niepodległości 19, 31-862 Kraków, NIP 6783187399 (zwane dalej Stowarzyszeniem). Można się z nami skontaktować:

 • pod adresem e-mail: szkolnemarzenia2020@gmail.com
 • w siedzibie pod adresem: os. Niepodległości 19, 31-862 Kraków
 1. KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE

Stowarzyszenie przetwarza dane osób, które:

 • wstąpiły do stowarzyszenia;
 • wzięły udział w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszanie;
 • przekazały darowiznę lub wsparły działania Stowarzyszenia;
 • skontaktowały się ze Stowarzyszeniem za pośrednictwem telefonu, listu lub maila;
 • współpracują ze Stowarzyszeniem. 
 1. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Stowarzyszenie przetwarza dane osób wskazanych w pkt. 2 w następujących celach:

 • przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia, realizacji stosunku członkostwa i realizacji celów statutowych Stowarzyszenia – na podstawie przepisów ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104) oraz prawnie uzasadnionego interesu administratora  (podstawa prawna: art.6 ust.1 lit. c)  oraz f) RODO);
 • rejestracji i uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • rozsyłania informacji o wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez Stowarzyszenie  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) RODO);
 • publikacji wizerunku celem promowania działalności Stowarzyszenia, poprzez publikowanie na stronie www Stowarzyszenia zdjęć z organizowanych wydarzeń – wyłącznie na podstawie zgody wyrażonej przez uczestników danego wydarzenia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); 
 • zawarcia i realizacji umowy ze Stowarzyszeniem (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b) RODO);
 • wypełnienia pozostałych obowiązków prawnych ciążących na Stowarzyszeniu, wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego, w tym w szczególności wystawiania
  i przechowywania dokumentów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c) RODO);

oraz 

 • w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Stowarzyszenie, za które uznajemy w szczególności: dochodzenie, ustalenie i obronę przed roszczeniami, cele archiwalne i statystyczne (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. f) RODO).

Dane osobowe dzieci

W Stowarzyszeniu szczególną wagę przykładamy do dobrostanu dzieci, dlatego ochronie ich danych osobowych dajemy najwyższy priorytet.

Dane osobowe dzieci przetwarzamy tylko za zgodą ich rodziców lub opiekunów prawnych,
w przypadkach gdy dzieci (także za zgodą rodziców) biorą udział w wydarzeniach organizowanych samodzielnie przez Stowarzyszenie lub we współpracy ze szkołami i innymi placówkami edukacyjnymi. (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. a) RODO)

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów, zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa.

Dane osobowe kandydatów na członków Stowarzyszenia przechowywane są przez okres niezbędny do stwierdzenia czy spełnione zostały warunki członkostwa w Stowarzyszeniu  ustalone w Statucie.

Dane osobowe członków Stowarzyszenia przechowywane są do czasu ustania członkostwa
w Stowarzyszeniu, a po tym terminie przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa. Stowarzyszenie może przechowywać dane również na potrzeby obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Dane osobowe osób uczestniczących w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie przetwarzane są przez czas niezbędny do obsługi i rozliczenia wydarzenia, a także mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń. 

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust 1 lit a) RODO) Stowarzyszenie przetwarza dane tylko do momentu wycofania takiej zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe dzieci podlegają przetwarzaniu do czasu wycofania zgody lub do momentu zaprzestania udziału w wydarzeniu lub konkursie i jednocześnie upłynięciu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 1. KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 2 odbiorcami danych osobowych mogą być:

 1. podmioty uprawnione do tego na mocy przepisów powszechnie obowiązujących;
 2. podmioty przetwarzające dane w imieniu Stowarzyszenia,  tj. podmioty, które przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie
  z poleceniami Stowarzyszenia.

Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 1. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie posiada następujące prawa:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, o których mowa w Art. 15 ust. 1 i 2 RODO;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie  (prawo do bycia zapomnianym), jeśli spełniony zostanie jakikolwiek warunek wymieniony w Art. 17 ust. 1 RODO;
 4. ograniczenia przetwarzania danych  (tzn. wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na postawie prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia, chyba że zostanie wykazane istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw
  i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrany roszczeń, zgodnie z  Art. 18 ust. 1 RODO;
 6. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany oraz żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe i w przypadkach wymienionych
  w Art. 20 ust. 1 RODO;
 7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
 8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa że przetwarzanie jej  danych osobowych odbywa się z naruszeniem postanowień RODO.

Celem skorzystania z powyższych prawa należy skontaktować się ze Stowarzyszeniem poprzez adres e-mail: szkolnemarzenia2020@gmail.com

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszelkie dane osobowe przetwarzane są w zabezpieczonych bazach danych wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie upoważniania oraz z uwzględnieniem zasad: rozliczalności, przejrzystości, prawidłowości, rzetelności, integralności, poufności. Dane nie podlegają profilowaniu.

Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w niniejszej Polityce Prywatności w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania
na stronie internetowej.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej polityce prywatności, znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.