16 stycznia 2022

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

____________________________

(miejscowość, data)

Proszę o przyjęcie mnie w poczet Członków Stowarzyszenia Szkolnych Marzeń (w charakterze członka zwyczajnego).

Oświadczam, że znane mi są cele, zadania i działania Stowarzyszenia Szkolnych Marzeń ujęte w jego statucie. Zobowiązuje się do ich przestrzegania oraz aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia, regularnego opłacania składek i sumiennego wypełniania uchwał Władz, a nadto strzec godności Członka Stowarzyszenia.

Oświadczam, że spełniam warunki określone w statucie dla członka zwyczajnego.

_____________________________

(podpis)

Dane osobowe (prosimy wypełniać czytelnie drukowanymi literami):

1. Nazwisko i imię: _______________________________________

2. Imię i nazwisko dziecka/dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. B. Jańskiego (która klasa) _______________________________________

2. Data urodzenia: _______________________________________

3. Nr telefonu: __________________________________________

5. Adres e-mail:__________________________________________

ZGODA NA OTRZYMYWANIE INFORMACJI NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów o treści informacyjnej na temat bieżącej działalności Stowarzyszenia Szkolnych Marzeń poprzez kontakt na podany przeze mnie:

adres e-mail TAK ▢ NIE ▢

nr telefonu TAK ▢ NIE ▢

_______________________________

(podpis)

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO), Stowarzyszenie Szkolnych Marzeń informuje, że:

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Szkolnych Marzeń z siedzibą przy os. Niepodległości 19, 31-862 Kraków, NIP 6783187399 (zwane dalej Stowarzyszeniem). W wszystkich sprawach dotyczący ochrony danych osobowych można się kontaktować pod adresem email: szkolnemarzenia2020@gmail.com

Dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie w następujących celach:

· przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia, realizacji stosunku członkostwa i realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia (podstawa prawna: art.6 ust.1 lit. c) oraz f) RODO);

· rejestracji i uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

· rozsyłania informacji o wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez Stowarzyszenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) RODO);

Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom, którym przekazanie danych jest uzasadnione dla realizacji określonej usługi na rzecz Stowarzyszenia.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów, zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości członkostwa w Stowarzyszeniu lub brakiem możliwości uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie.

Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych, nie będą również podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH DZIECKA

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka: 1, Imię i nazwisko: _________________________

2. Data urodzenia: _________________________

3. Klasa do której uczęszcza dziecko: __________

przez Stowarzyszenie Szkolnych Marzeń (zwane dalej Stowarzyszeniem) dla celów rejestracji i uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie.

Podstawa prawna:

1. Art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. U. UE L 2016, Nr 119).

__________________________________________________________________________________

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie jest Stowarzyszenie Szkolnych Marzeń z siedzibą przy os. Niepodległości 19, 31-862 Kraków, NIP 6783187399 (zwane dalej Stowarzyszeniem). W wszystkich sprawach dotyczący ochrony danych osobowych można się kontaktować pod adresem email: szkolnemarzenia2020@gmail.com

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i danych swoje dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (w zakresie określonym w art. 15-18 oraz art. 20-21 RODO).

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych i danych swojego dziecka w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody lub do momentu zaprzestania udziału w wydarzeniu i jednocześnie upłynięciu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

_______________________________

(podpis rodzica/opiekuna)